Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và phát triển khởi nghiệp Shinecombank

Các hệ số tài chính doanh nghiệp quan trọng

Các hệ số tài chính doanh nghiệp quan trọng

Các hệ số tài chính doanh nghiệp là những chỉ số quan trọng để đánh giá tài chính và hiệu suất hoạt động của một doanh nghiệp. Nhờ vào những con số và phân tích chính xác, chúng ta có thể có cái nhìn toàn diện về việc công ty đang hoạt động hiệu quả hay gặp khó khăn trong quá trình phát triển. Bài viết này sẽ trình bày về một số hệ số tài chính quan trọng và tầm quan trọng của chúng trong việc đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp.

1. Hệ số tài chính doanh nghiệp là gì?

Hệ số tài chính doanh nghiệp là các công cụ định lượng được sử dụng để đo lường và phân tích các khía cạnh tài chính của một doanh nghiệp. Chúng cung cấp thông tin quan trọng về hiệu suất tài chính và khả năng sinh lời của doanh nghiệp.

Các hệ số tài chính được tính toán dựa trên dữ liệu tài chính của doanh nghiệp, bao gồm báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Những hệ số này thường được sử dụng để so sánh các chỉ số của doanh nghiệp với các tiêu chuẩn ngành và các doanh nghiệp cùng ngành khác.

2. Tầm quan trọng của hệ số tài chính doanh nghiệp

Như đã nói ở trên, hệ số tài chính doanh nghiệp đóng vai trò rất quan trọng. Dưới đây là một số tầm quan trọng của chúng:

2.1. Đánh giá hiệu suất kinh doanh

Các hệ số tài chính giúp đo lường hiệu suất và khả năng sinh lời của doanh nghiệp. Chúng cho phép các nhà đầu tư, ngân hàng và cổ đông đánh giá xem doanh nghiệp có hoạt động hiệu quả hay không. Từ đó quyết định về việc đầu tư, vay vốn hoặc gia tăng đầu tư vào doanh nghiệp.

Vai trò của việc đánh giá tình hình các hệ số tài chính doanh nghiệp

Vai trò của việc đánh giá tình hình các hệ số tài chính doanh nghiệp

2.2. Phát hiện vấn đề và rủi ro

Hệ số tài chính giúp phát hiện sớm các vấn đề và rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động kinh doanh. Chúng có thể chỉ ra sự không ổn định tài chính, tăng trưởng không bền vững, mức độ nợ cao, hoặc lợi nhuận không đạt yêu cầu. Việc này cho phép doanh nghiệp thực hiện các biện pháp cần thiết để giải quyết vấn đề và giảm thiểu rủi ro.

2.3. Quản lý tài chính hiệu quả

Hệ số tài chính cung cấp thông tin quan trọng để quản lý tài chính một cách hiệu quả. Chúng giúp xác định các lĩnh vực cần cải thiện, tối ưu hóa cấu trúc vốn, tăng cường quản lý rủi ro tài chính và tối đa hóa lợi nhuận. Điều này giúp doanh nghiệp tạo ra các quyết định thông minh và đạt được mục tiêu tài chính.

XEM THÊM: Giá trị sổ sách là gì? Có nên ứng dụng giá trị sổ sách vào đầu tư ?

3. Tổng hợp các hệ số tài chính doanh nghiệp quan trọng

Khi đánh giá tình hình tài chính của một doanh nghiệp, có một số hệ số tài chính quan trọng mà các nhà đầu tư, ngân hàng và các bên liên quan thường quan tâm.

3.1. Hệ số ROE (Return on Equity)

Đây là hệ số đo lường khả năng sinh lời của doanh nghiệp dựa trên vốn chủ sở hữu. Nó được tính bằng cách chia lợi nhuận sau thuế cho vốn chủ sở hữu và thường được biểu thị dưới dạng phần trăm. Một ROE cao thường cho thấy doanh nghiệp có khả năng sinh lời tốt.

Hệ số tài chính ROE

Hệ số tài chính ROE

Công thức: ROE = Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu

Trong đó:

 • Lợi nhuận sau thuế: Đây là lợi nhuận gộp của công ty sau khi đã trừ đi tất cả các loại thuế, phí, và chi phí khác.
 • Vốn chủ sở hữu: Đây là tổng giá trị mà cổ đông đã đầu tư vào công ty. Vốn chủ sở hữu thường bao gồm vốn cổ phần và lợi nhuận đã được tích lũy từ nhiều năm trước.

3.2. Hệ số ROA (Return on Assets)

Hệ số này đo lường khả năng sinh lời của doanh nghiệp dựa trên tài sản tổng cộng. Nó được tính bằng cách chia lợi nhuận sau thuế cho tổng tài sản và thường được biểu thị dưới dạng phần trăm. Một ROA cao cho thấy doanh nghiệp sử dụng tài sản hiệu quả để tạo lợi nhuận.

Công thức: ROA = Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản

 

Trong đó:

 • Lợi nhuận sau thuế: Số liệu lợi nhuận sau thuế tại báo cáo kết quả kinh doanh.
 • Tổng tài sản: Đây là tổng giá trị của tất cả tài sản mà công ty sở hữu, bao gồm cả tài sản cố định và tài sản lưu động.

3.3. Hệ số Nợ/ Vốn chủ sở hữu (Debt/Equity)

Hệ số này đo lường mức độ sử dụng vốn vay so với vốn chủ sở hữu. Nó được tính bằng cách chia tổng số nợ cho vốn chủ sở hữu. Một hệ số nợ/vốn chủ sở hữu thấp cho thấy doanh nghiệp có tình hình tài chính ổn định và ít phụ thuộc vào vốn vay.

Công thức: Debt/Equity = Tổng nợ / Vốn chủ sở hữu

Trong đó:

 • Tổng nợ (Total Debt): Đây là tổng giá trị của các khoản nợ mà công ty phải trả, bao gồm cả nợ ngắn hạn và nợ dài hạn.
 • Vốn chủ sở hữu (Equity): Đây là tổng giá trị của vốn mà cổ đông đã đầu tư vào công ty.

XEM THÊM: 7 tiêu chí lựa chọn cổ phiếu tốt không phải nhà đầu tư nào cũng biết

3.4. Hệ số thanh toán nhanh (Quick Ratio)

Hệ số này đo lường khả năng thanh toán ngắn hạn của doanh nghiệp. Nó được tính bằng cách chia tổng tài sản ngắn hạn trừ đi hàng tồn kho cho tổng nợ ngắn hạn. Một hệ số thanh toán nhanh cao cho thấy doanh nghiệp có khả năng thanh toán nhanh các khoản nợ ngắn hạn.

Hệ số tài chính đo lường khả năng thanh toán ngắn hạn của doanh nghiệp (Quick ratio)

Hệ số tài chính đo lường khả năng thanh toán ngắn hạn của doanh nghiệp (Quick ratio)

Công thức: Quick Ratio = (Tài sản ngắn hạn – Tài sản tồn kho) / Nợ ngắn hạn

Trong đó:

 • Tài sản ngắn hạn (Current Assets): Đây là tổng giá trị của tài sản mà công ty có thể chuyển đổi thành tiền mặt hoặc sử dụng trong vòng một năm, bao gồm tiền mặt, tài sản trái phiếu, và tài sản khác.
 • Tài sản tồn kho (Inventory): Đây là tổng giá trị của hàng tồn kho của công ty, bao gồm hàng hóa và sản phẩm đã sản xuất nhưng chưa bán.
 • Nợ ngắn hạn (Current Liabilities): Đây là tổng giá trị của các khoản nợ mà công ty phải trả trong vòng một năm, bao gồm nợ nhà cung cấp, nợ vay ngắn hạn và các khoản nợ khác.

3.5. Hệ số biên lợi nhuận gộp (Gross Profit Margin)

Hệ số này đo lường lợi nhuận gộp của doanh nghiệp, tức là lợi nhuận sau khi trừ đi chi phí hàng hóa hoặc dịch vụ đã bán. Nó được tính bằng cách chia lợi nhuận gộp cho doanh thu và thường được biểu thị dưới dạng phần trăm. Một biên lợi nhuận gộp cao cho thấy doanh nghiệp có khả năng tạo ra lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh.

Công thức: Gross Profit Margin = (Lợi nhuận gộp / Doanh thu) x 100

Trong đó:

 • Lợi nhuận gộp (Gross Profit): Đây là lợi nhuận mà công ty kiếm được sau khi trừ đi chi phí trực tiếp liên quan đến sản xuất hoặc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ. Lợi nhuận gộp bao gồm cả doanh thu gộp và chi phí hàng hóa bán ra.
 • Doanh thu (Revenue): Đây là tổng số tiền mà công ty thu được từ việc bán sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ.

Đây chỉ là một số hệ số tài chính quan trọng trong việc đánh giá sức khỏe tài chính của một doanh nghiệp. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng mỗi ngành công nghiệp có các hệ số tài chính quan trọng riêng, và cần xem xét cả ngữ cảnh và các yếu tố khác khi đánh giá hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp.

Định Đỗ Quyết

Định Đỗ Quyết

Bạn Gửi Cho Chúng Tôi Một Thanh Xuân. Chúng Tôi Trao Cho Bạn Cả Sự Nghiệp. Tôi là người truyền cảm hứng và những bài viết hữu ích cho Shinecombank - Đỗ Quyết Định

Shinecombank

Công ty Shinecombank được thành lập vào ngày 8/3/2020 với tên gọi ban đầu là “Quỹ Đầu Tư và Phát Triển Khởi Nghiệp”. Sau quá trình đầu tư vào nhiều dự án, công ty đã thành công với 2 dự án lớn trong lĩnh vực ngoại ngữ và giáo dục. Năm 2022, công ty quyết định đổi tên thành “Công ty Cổ Phần Tư Vấn, Đầu Tư và Phát Triển Khởi Nghiệp Shinecombank”. Tuy nhiên, thời gian đầu khi mới bắt đầu, công ty đã đối mặt với nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm thông tin và học hỏi để thành công trong lĩnh vực khởi nghiệp. Với mục tiêu nhân bản 1000 doanh nhân trẻ khởi nghiệp trong ngành giáo dục và hình thành trung tâm đào tạo khởi nghiệp sau 5 năm, công ty đang chuẩn bị cho một hướng đi đột phá trong tương lai.

Bài viết liên quan